Hörande av barn från småbarnspedagogiken till andra stadiet

24.10.2024 13:00

Barnens rätt till medinflytande i frågor som berör dem själva är tryggad i Finlands grundlag och FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn har rätt att bli hörda och att yttra sig i alla frågor och beslut som berör dem själva. Barn ska bemötas som jämlika individer och de ska ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå. För att trygga barns rättigheter måste barns intressen och behov utredas i beslutsfattandet. Med barn avses här alla personer under 18 år.  

Självständighetsjubileets barnstiftelse (Itla) har 2024 gett ut en Handbok för hörande av barn – ur barns perspektiv och med ett platsbaserat synsätt. Handboken har utarbetats som en del av forskningsprojektet “Befolkning i förändring“ (Muuttuva väestö) som genomfördes 2021–2023. 

Handboken har utarbetats som stöd för kommunala tjänsteinnehavare och andra instanser eller organisationer som utför hörande av barn som en del av en barnkonsekvensbedömning. Handboken ger konkreta verktyg och redskap för ett hörande av barn ur barns perspektiv, från planeringen av hörandet till genomförandet och bedömningen av kvaliteten på det genomförda hörandet.  

Under denna fortbildning berättar författarna till handboken professor Mirjam Kalland och universitetslektor Veronica Salovaara mer om innehållet i handboken.  

Handboken finns tillgänglig på Itlas sidor: https://itla.fi/wp-content/uploads/2024/02/Itla_Lasten-kuulemisen-kasikirja_sv.pdf 

 

Målgrupp

Lärare, Personal inom småbarnspedagogik, Vägledare och studiehandledare, Bibliotekspersonal, Elevhälsopersonal, Skolgångshandledare, Skolcoacher, Administrativ personal, Ledande tjänstemän 

Stadium/Verksamhetsform:

Bibliotek, Småbarnspedagogik, Förskola, Grundläggande utbildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Universitet, högskolor och yrkeshögskolor, Fria bildningen, Grundläggande konstundervisning, Förvaltning 

Övrig information

Fortbildningen är avgiftsfri. Ändringar i programmet är möjliga.

Anmäl dig senast: 22.10.2024

Om programmet:
Noora Lohi, noora.lohi@avi.fi, tfn 0295 016 642

Om anmälan och annullering: 
Heidi Henriksson, heidi.henriksson@avi.fi, tfn 0295 018 021

Anmäl dig här

Evenemangets tidpunkt

Börjar:   24.10.2024 13:00
Slutar:   24.10.2024 15:00

Arrangör

Svenska enheten för bildningsväsendet

svenskaenheten@avi.fi